• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Stel deze aan één van onze accountants of adviseurs. Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.


Nederland kent een veelvoud aan subsidies. Zo zijn er landelijke subsidies, maar zijn er ook regionale subsidies. Bijvoorbeeld per gemeente of provincie. Daarnaast zijn er Europese subsidies die misschien op u van toepassing zijn. Subsidies zijn vaak maar tijdelijk beschikbaar, waardoor het lastig is om dit in de gaten te houden.  Bij subsidies kunt u aan twee vormen denken: geldelijke bedragen of belastingreductie (fiscale subsidie). Vaak zijn subsidies voor een specifieke doelgroepen en worden er eisen aan gesteld. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidie? Vul dan nu onze subsidiecheck in of neem contact op met één van onze accountants of adviseurs.

Investeren is het aanschaffen of zelf ontwikkelen van bedrijfsmiddelen die meerdere jaren gebruikt worden in de onderneming en veelal ook kapitaalintensief zijn. De belastingwetgeving verstaat onder een investering een aanschaf of voortbrenging die tenminste € 450 bedraagt. Investeringen beïnvloeden uw winst niet rechtstreeks. De waarde van gekochte bedrijfsmiddelen wordt gedurende de verwachte levensduur ten laste van de winst gebracht door middel van afschrijvingen. Deze afschrijvingen berekent u door de aanschafwaarde te verminderen met de eventuele restwaarde. De levensduur bepaalt u aan de hand van het verwachte nuttig gebruik ten behoeve van de onderneming. In de praktijk hanteert men meestal standaardtermijnen voor bepaalde typen bedrijfsmiddelen. Zo worden gebouwen doorgaans in 25 tot 30 jaar afgeschreven en machines in vijf jaar. De belastingwetgeving geeft alternatieven voor de afschrijvingsduur. In bepaalde situaties mag u willekeurig afschrijven. Ook komt u bij sommige investeringen in aanmerking voor een extra aftrek in de winstaangifte.

 

Uw adviseur kent de actuele regelgeving en kan u helpen bij het nemen van een investeringsbeslissing. Spreek daarom vóór de aanschaf uw investeringsplannen met onze accountant of adviseur.

Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar zeker ook voor u als werkgever  niet. Het kan voorkomen dat door ziekte een werknemer langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. Als een werknemers ziek wordt, krijgt u te maken met de Wet verbetering Poortwachter.

De Wet verbetering Poortwachter is er om langdurig verzuim door ziekte tegen te gaan. De werkgever en werknemer hebben namelijk een aantal rechten en verplichtingen, welke al in de eerste week van ziekmelding beginnen. De Wet verbetering Poortwachter verlangt dat werknemer en werkgever zich samen met een bedrijfsarts of arbodienst inzetten om de werknemers weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Wilt u precies weten welke rechten en verplichtingen u hebt en hoe u hiermee kunt omgaan, neem dan contact op met één van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.

In het personeelsdossier staan de volgende gegevens: persoonlijke gegevens, contracten & arbeidsvoorwaarden, functioneren & ontwikkeling, ziekteverzuim en diversen of bijzonderheden. Wij hebben een handig vastleggingsformulier beschikbaar zodat u precies weet welke gegevens u dient vast te leggen. Het vastleggingsformulier kunt u opvragen bij een van onze loonadviseurs.

Personeelsadministratie is meer dan alleen de loonadministratie. De loonadministratie bestaat uit berekeningen over de brutosalarissen die u met uw werknemers bent overeengekomen en waarover u belasting en sociale premies moet inhouden. De personeelsadministratie bestaat uit alle individuele personeelsdossiers. U legt individuele personeelsdossiers aan om snel een totaaloverzicht van een medewerk(st)er te hebben. Persoonsgebonden gegevens of gemaakte afspraken kunt u altijd gemakkelijk terugvinden.

U heeft altijd de keuze hoe u onze dienstverlening wilt afnemen. Dit kan zoals u gewend bent op urenbasis of sinds 2016 via één van onze pakketten. Daarnaast kunt u een pakket afnemen en voor specifieke situaties, bijvoorbeeld advies omtrent een bedrijfsovername, betalen op basis van uren. Onze accountants en Adviseurs kunnen u transparant vertellen welke kosten de werkzaamheden met zich meebrengen.

De accountants en Adviseurs van Onderweegs & De Groot zijn breed opgeleid en hebben veel kennis op het gebied van belastingen, administratie en bedrijfseconomische vraagstukken. Hierdoor betaalt u niet te veel aan belasting en worden er tijdig kansen binnen uw bedrijf en branche gesignaleerd. Daarnaast is de accountant op de hoogte van alle relevante wijzigingen op bijvoorbeeld fiscaal gebied. U kunt als ondernemer dankzij de accountant inspelen op de actualiteit. Ervaar zelf de vele voordelen van Onderweegs & De Groot en bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

De salarisadministrateur van Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs helpt al veel ondernemers in het MKB en Grootzakelijk segment met de loonadministratie en uitbetaling van de lonen. Bij wisseling van personeel worden onder andere de Belastingdienst en het pensioenfonds tijdig geïnformeerd. U als ondernemer schakelt dus de specialist van Onderweegs & De Groot in.

U doet de btw-aangifte per maand, kwartaal of jaar. De Belastingdienst beoordeelt uw onderneming en geeft aan hoe vaak de aangifte gedaan moet worden. Onze accountants en Adviseurs zorgen ervoor dat uw aangifte op tijd wordt gedaan. Een btw-aangifte die te laat binnenkomt, levert veelal een boete van de Belastingdienst op.

Ja dat kan nog steeds. Verschillende regelingen die hiervoor door de Belastingdienst waren opgesteld zijn vervangen door de werkkostenregeling (WKR). De WKR stelt dat de vrije ruimte 1,7% van de totale fiscale loonsom tot € 400.00 en 1,2% van de loonsom boven de € 400.000 van een organisatie is. Binnen dit bedrag kunnen ondernemers hun medewerkers belonen. Denk bijvoorbeeld aan een abonnement op de sportschool of een kerstpakket. Raadpleeg altijd een accountant of belastingadviseur om de vrije ruimte te bepalen. Het is belangrijk om als werkgever binnen de vrije ruimte te blijven, want wanneer u hierboven toch nog uitgaven doet aan vergoedingen en verstrekkingen betaalt u een eindheffing van 80% aan de Belastingdienst. Voorkom deze onnodige kosten en neem contact op met Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs.

De werkkostenregeling is sinds 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever en geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen. Binnen de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,7% van uw totale fiscale loon tot € 400.000 en 1,2% van het fiscale loon boven de € 400.000 besteden voor de loonsom boven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. De medewerkers van Onderweegs & De Groot zorgen voor het correct in uw administratie verwerken van deze vergoedingen en verstrekkingen en kunnen daarnaast voor u in de gaten houden of de vrije ruimte niet wordt overschreden. U kunt op zo’n manier een eindejaarsuitkering geven zonder extra premiekosten.

Bij de start van uw bedrijf kiest u een rechtsvorm voor uw onderneming. Deze keuze hoeft niet definitief te zijn. De ondernemingsvorm kan tijdens de looptijd van de onderneming worden aangepast. Accountantskantoor Onderweegs & De Groot adviseert u over de rechtsvorm die het past bij de omvang en de risico’s van uw onderneming. Vanzelfsprekend kijken onze adviseurs welke rechtsvorm fiscaal het meest voordelig voor u is. Of u nu een zzp-, mkb- of grootzakelijk bedrijf hebt.

Investeringen in uw bedrijf kosten geld. Deels kan dit worden betaald uit eigen vermogen, maar veelal is een financiering nodig om de investering te betalen. Onze accountants kennen de weg in het financiële landschap. Als het gaat om bedrijfsfinanciering van machines, voorraden of gebouwen: Onderweegs & De Groot helpt u verder.

Banken
De laatste jaren zijn banken terughoudender geworden in het verstrekken van leningen. Kleinere kredieten of kredieten zonder onderpand zijn niet altijd eenvoudig via één van de grootbanken te verkrijgen. De accountants en adviseurs van Onderweegs & De Groot weten welke financiële informatie nodig is bij een kredietaanvraag. Verder zijn wij op de hoogte van borgstellingen afgegeven door de Europese Centrale Bank (ECB) voor het verstrekken van leningen aan bedrijven uit het mkb. Samen met de ondernemer gaan wij het gesprek met de bank aan. Naast het verkrijgen van de lening zijn wij op de hoogte van de leningcondities die door de bank worden opgelegd. Evenals de te betalen rente. Het voordeel voor u is dat wij onderhandelen over de rente als deze in onze ogen niet marktconform is. Hierdoor bespaart u dus kosten.

Crowdfunding
Een andere manier van financieren is het aanvragen van een lening via crowdfunding. Inmiddels zijn er meerdere professionele partijen die zich bezighouden met crowdfunding. Het idee achter crowdfunding is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar een project volledig financieren. Er zijn dus meerdere investeerders, in tegenstelling tot één investeerder bij een bank. Al deze kleinere investeerders noemt men the crowd, het Engelse woord voor de mensenmassa. De aanvraag voor een lening gebeurt bijna op dezelfde manier als voor een kredietaanvraag bij een bank. Ook bij crowdfunding is financiële informatie noodzakelijk voor een kredietaanvraag. Nadat de aanbieder van crowdfunding akkoord is gegaan met de leningaanvraag, worden particulieren benaderd om mee te investeren in het plan. Nadat het benodigde bedrag bij elkaar is gebracht, wordt het aan u verstrekt. Onze accountants zorgen voor de financiële informatie en begeleiden het gehele project, tot het investeringsbedrag op uw rekening staat.

Lenen van familie en bekenden
Uw investeringsplan voorleggen in uw naaste omgeving kan ook een mogelijkheid zijn om gelden bij elkaar te halen. Dit kunnen vrienden, familie of andere bekenden zijn. De accountants en adviseurs van Onderweegs & De Groot helpen  zowel u als ondernemer als uw potentiële investeerders graag bij dit proces. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor schenken en welke belastingvrijstellingen zijn er? Bij het lenen van familie en bekenden komt vaak meer kijken dan alleen het ontvangen van geld en het betalen van rente. De risico’s van de investering moeten bekend zijn bij de investeerders. Wij brengen deze dan ook vooraf in kaart en begeleiden u bij de leningaanvraag.