• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf

Varkensmarkt stabiel met positieve ondertoon

De varkensmarkt zet ook deze week zijn onveranderde koers voort. Slachterijen en handelaren houden hun noteringen stabiel. Compaxo blijft staan op € 1,53 en Van Rooi Meat op € 1,55 per kilo geslacht gewicht. Dat behoud van de stabiele koers ging wel met redelijk veel gemak, doordat er deze week minder vlees geplaatst moet worden door het … Continued

Ex-firmant blijft aansprakelijk voor belastingschulden VOF

Na uittreden van een firmant uit een VOF blijft hij aansprakelijk voor de belastingschulden die zijn ontstaan in de periode waarin hij firmant is geweest. Voor de aansprakelijkstelling voor de bijkomende kosten op de belastingaanslag moet de ontvanger aantonen dat de voormalig firmant iets valt te verwijten. Een firmant in een VOF laat zich in … Continued

Toch LKV oudere werknemer vanwege softwarefout

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in twee uitspraken het loonkostenvoordeel oudere werknemer voor het jaar 2018 toegekend, omdat door een fout in de salarissoftware niet aan alle vereisten was voldaan. In 2018 is ter vervanging van de premiekorting in de loonbelasting de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) ingegaan. De premiekorting is daarmee vervangen door het loonkostenvoordeel. Op basis … Continued

Niet-erkend kind erfrechtelijk gelijk aan biologisch kind

De erfbelasting kent een eigen definitie van het begrip kind. Voor de erfbelasting hoeft daarom geen sprake te zijn van een erkend kind. Een erfrechtelijke verkrijging door een biologisch, maar niet-erkend kind valt ook onder het lage tarief erfbelasting en het kind heeft recht op de kindvrijstelling. Een man is geboren uit een kortstondige relatie … Continued

Handhaving UBO-registratie

Als gevolg van Europese regels zijn veel ondernemingen verplicht hun eigenaren of personen die zeggen­schap hebben (zogenaamde UBO’s) in het UBO-regis­ter bij de Kamer van Koophandel (KvK) in te schrijven. Dit re­gister heeft als doel het tegengaan van financieel-eco­nomische criminaliteit. De registratieplicht geldt onder meer voor BV’s, maatschappen, vennootschappen onder firma’s en com­manditaire vennootschappen, maar … Continued

Betere deal voor verkoper na verbreken koop? Lagere boete!

Als een potentiële koper in een laat stadium van het proces afziet van het kopen van een woning, kan het zijn dat hij een boete moet betalen aan de verkoper. Verkoopt de verkoper niet veel later dezelfde woning tegen een hogere prijs? Dan is dat aanleiding om de boete te matigen. Twee partijen sluiten een … Continued

Openbaarmaking toegekende fosfaatrechten en bedrijfsgegevens

De minister van LNV is voornemens om medio juni 2022 de initieel aan bedrijven toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. Deze rechten zijn indertijd ‘om niet’ aan de bedrijven toegekend en worden aangemerkt als staatssteun. Voor het correct toepassen van de staatssteunregels acht de Europese Commissie transparantie van essentieel belang en daarom moeten de toegekende fosfaatrechten … Continued

Zonder eigendom woning geen renteaftrek bij scheiding

Ook bij toepassing van de eigenwoningregeling bij echtscheiding geldt dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is bij eigendom van de woning. Een echtpaar is tot 21 november 2014 buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd. De echtelijke woning is van de vrouw. In 2013 dient de man een verzoek tot echtscheiding in. Per 1 december 2013 heeft de man … Continued

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2025

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 35 miljard kWh hernieuwbare elektriciteit op land wordt opgewekt. Het stimuleren van zon-PV (zonnepanelen) vindt plaats via subsidies (o.a. de SDE++, de SCE voor coöperatieve projecten en de ISDE) en fiscale regelingen (salderingsregeling en de EIA). De SDE++, waarmee de meeste grootschalige projecten worden gerealiseerd, werkt … Continued

Ook onbehandelde boete telt mee voor matiging

Een belastingplichtige gaat in beroep tegen verschillende opgelegde vergrijpboetes. De belastingrechter verklaart een van zijn beroepen niet-ontvankelijk. Dan kan de desbetreffende boete echter nog wel meetellen bij de toets of het totale boetebedrag redelijk is. Een vrouw verricht namens het bedrijf van haar echtgenoot en haar eigen bedrijf managementwerkzaamheden voor verschillende derde vennootschappen. Zij vermeldt … Continued