Graasdierpremie 2020

Graasdierpremie mogelijk voor runderen en schapen die grazen op niet subsidiabele gronden.

Glyfosaatverbod in pachtovereenkomst goedgekeurd

Verbod in eenjarige geliberaliseerde pachtovereenkomst beperkt de pachter niet te ver in zijn bedrijfsvoering.

Eén levert perceel, ander bouwrecht = bouwterrein

Als iemand van de ene btw-ondernemer een onbebouwd perceel koopt en van een andere ondernemer een bouwrecht, is sprake van een met btw-belaste levering van een bouwterrein.

Voor doorschuifregeling ab is omvang winstaandeel irrelevant

Is een bv voor 1% gerechtigd tot de winst van een landbouwmaatschap? En oefent de maatschap een materiële onderneming uit? Dan drijft de bv een materiële onderneming. De mate van gerechtigdheid tot het resultaat van de maatschap is niet van belang voor de toepassing van de doorschuiffaciliteit van de ab-regeling.

Gecombineerde opgave: pas op met vraag over totale melkproductie

Opgegeven melkproductie wordt gebruikt voor controle naleving Meststoffenwet

Schenking uit bv van vader deels namens moeder gedaan

Een vader heeft vanuit zijn bv aan zijn kinderen een gift gedaan. Binnen 180 dagen na het doen van die schenking overlijdt de moeder. Het echtpaar was in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt dat de schenking daarom voor de helft uit de nalatenschap van moeder komt.

Geen staking als onderneming tijdelijk is verhuurd

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet ook bij tijdelijke verhuur van een onderneming van toepassing is. Bij tijdelijke verhuur komt de exploitatie van de oorspronkelijke onderneming weer terug bij de verhuurder. Hij blijft daarmee voldoen aan het voortzettingsvereiste van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet.

Extra betaling jonge landbouwers 2020

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling.

WOZ-beschikking goed controleren

WOZ-waarde is van belang voor diverse belastingen.

Rittenregistratiesysteem blijkt niet zaligmakend

Een dga die voor zijn rittenregistratie gebruik maakt van een rittenregistratiesysteem blijkt toch niet over een sluitende rittenadministratie te beschikken. Ook al heeft de inspecteur het registratiesysteem in andere gevallen als afdoende geaccepteerd.