• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf

In belang der wet is oordeel HR over eHerkenning nodig

Advocaat-generaal Niessen heeft op eigen initiatief de gevorderd dat de Hoge Raad in een cassatieprocedure oordeelt of het verplichte gebruik van eHerkenning een wettelijke basis heeft. Een werkgever of een lichaam die een aangifte loonheffingen respectievelijk vennootschapsbelasting wil indienen zonder tussenkomst van een intermediair of zonder gebruik van commerciële aangiftesoftware moet sinds 1 januari 2020 … Continued

CBb verlaagt mestboetes vanwege draagkracht

RVO legde in 2017 drie mestboetes met een totaal bedrag van ruim € 234.000 op aan een landbouwer wegens overtreding van de Meststoffenwet. Deze boetes stonden in rechte vast. In 2019 verzocht de landbouwer om herziening van boetes. Pas in hoger beroep leidde dit tot succes. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vond dat … Continued

Incidentele winst op cryptovaluta is geen bron van inkomen

De handel in cryptovaluta is geen fiscale bron van inkomen als de winsten op de transacties niet structureel zijn. In 2015 ontwikkelt een man in zijn vrije tijd een ‘trading bot’ om daarmee te handelen in cryptovaluta. Hij initieert in de periode van 19 augustus 2015 tot en met 3 juli 2018 124.004 transacties. De … Continued

Landbouwer moet afrekenen over waardeaangroei landbouwgronden

Een landbouwer exploiteerde een agrarische onderneming met een pluimvee- en een akkerbouwtak. In 2011 werd het akkerbouwgedeelte gestaakt en de grond verpacht middels kortlopende pachtovereenkomsten. Deze grond bleef hij tot zijn ondernemingsvermogen rekenen. In 2015 werd ook de pluimveetak gestaakt. De belastinginspecteur was van mening dat over de waardeaangroei van de landbouwgronden afgerekend moest worden. … Continued

Soms kan werknemer zelf vrije ruimte WKR toepassen

Een werknemer van een buitenlandse, niet in Nederland inhoudingsplichtige werkgever, kan zelf de vrije ruimte werkkostenregeling toepassen In 2013 en 2014 werkt een rijnvarende voor een Luxemburgse vennootschap. Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat een Rijnvarende op het naar Nederlandse maatstaven berekend loon de vrijstelling vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) niet kan toepassen. De Luxemburgse werkgever … Continued

Erfbelasting is buitensporige en individuele last

Een vrouw is tot enig erfgename benoemd door haar vader, met wie ze geen contact meer had. De executeur-testamentair verduistert na het overlijden van de vader het geld uit de nalatenschap. Omdat de vrouw daardoor niets zal ontvangen, leeft van een uitkering en geen vermogen heeft is de aanslag erfbelasting een buitensporige en individuele last. … Continued

Landschapselementen in het nieuwe GLB

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat ook niet-productieve grond – waaronder landschapselementen, zoals houtopstanden en sloten – een belangrijke rol spelen, namelijk: Deze grond kan meetellen voor de basispremie; Eén van de conditionaliteiten (voorwaarden voor de basispremie) is dat minimaal 4% van het bouwland niet-productief gelaten moet worden (GLMC8). Hiervoor kunnen landschapselementen gebruikt worden; … Continued

Randvoorwaardenkorting bij onvoldoende beschutting dieren

Landbouwers zijn verplicht om dieren die buiten staan te beschermen tegen slechte weersomstandigheden. Deze randvoorwaarde is opgenomen in het Besluit houders van dieren. EU-regelgeving bepaalt dat landbouwers gekort moeten worden op hun EU-subsidie wanneer zij zich hieraan niet houden. Uit uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven blijkt dat ook hoge temperaturen en … Continued

Bedragen minimumloon 2022

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 juli 2022. Per 1 juli 2022 De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken … Continued

TVL voor startende ondernemers opent 7 juni 2022

Vanaf dinsdag 7 juni 2022 9.00 uur kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022. De aanvraagperiode loopt tot dinsdag 2 augustus 2022 17.00 uur. Er is een belangrijk verschil met de reguliere TVL. Deze coronasteunregeling voor vaste lasten is bestemd voor … Continued