• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Zienswijze openbaarmaking toegekende fosfaatrechten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een verzoek van een melkveehouder ontvangen om informatie over de toekenning van fosfaatrechten aan bedrijven openbaar te maken. Op dit verzoek is de Wet open overheid (Woo) van toepassing. Er loopt een hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot dit verzoek. RVO is van plan de gevraagde informatie openbaar te maken, omdat het milieu-informatie – meer specifiek emissiegegevens – betreft. Welke gegevens? In de toekenningsbeschikkingen zijn onder meer de volgende gegevens opgenomen:

Algemene gegevens (o.a. naam, adres, aantal fosfaatrechten). Berekening van fosfaatrechten (o.a. dieraantallen, melkproductie 2015). Berekening van fosfaatruimte bij niet-grondgebonden bedrijven (oppervlakte grasland, bouwland en natuurterrein). Berekening korting bij niet-grondgebonden bedrijven.

Informatie openbaar, tenzij In de Woo staat dat informatie die bij de overheid aanwezig is meestal openbaar gemaakt moet worden. Alleen als er uitzonderingsgronden zijn, wordt informatie niet openbaar gemaakt. Maar voor milieu-informatie gelden die uitzonderingsgronden vaak niet. Die informatie moet over het algemeen openbaar worden gemaakt. Vooral als het gaat over emissiegegevens, zoals de uitstoot van stoffen in het milieu of over locaties waar dat gebeurt. Hier is vaste rechtspraak over. Zienswijze doorgeven Een bedrijf dat fosfaatrechten toegekend heeft gekregen, kan tot en met 5 september 2023 zowel digitaal (https://mijn.rvo.nl/zienswijze-ontwerpbesluit-voorgenomen-besluit-of-woo-verzoek) als schriftelijk een zienswijze indienen bij RVO. Daarbij moet aangegeven worden welke uitzonderingsgrond volgens het bedrijf aanwezig is. RVO acht de kans klein dat een zienswijze invloed heeft op haar besluit.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.