• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2021

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Onlangs zijn de pachtprijzen gepubliceerd, welke op 1 juli 2021 van kracht worden.

Los bouw- en grasland

De nieuwe pachtnormen 2021 voor los bouw- en grasland zijn geba­seerd op de bedrijfsresultaten van grote en middel­grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2015 tot en met 2019, de pachtnormen 2020 op basis van de jaren 2014 tot en met 2018. De pachtnormen 2021 zijn in acht van de veertien pachtprijsgebieden lager dan de pachtnormen 2020. De daling is het grootst voor de Veenkoloniën en Oldambt (14%). In zes pachtprijsgebieden zijn dan pachtnormen 2021 hoger dan die van 2020. De stijgingen lopen uiteen van 2% in Bouwhoek en Hogeland en Zuid-Limburg, tot 16% in de IJsselmeerpolders en 25% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied (zie tabel 1). In de berekende grondbeloning op basis van een voortschrijdend vijfjaarsgemiddelde is een matig inkomensjaar voor de akkerbouw (2014) vervangen door een jaar met een gemiddeld hoger inkomen (2019). Daarentegen waren de resultaten in de melkveehouderij in 2019 lager dan in 2014. Met name in de akkerbouw bestonden echter grote regionale verschillen in de hoogte en ontwikkeling van het inkomen.

Los tuinland

De regionorm voor los tuinland in Westelijk Holland stijgt met 24% naar € 4.496 per hectare, in de rest van Nederland met 14% naar € 3.024 per hectare.

Agrarische bedrijfsgebouwen

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 2,44%, gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over de periode 2016-2020. Agrarische woningen De maximale pachtverhoging voor agrarische wonin­gen met pachtovereenkomsten van vóór 1 september 2007 bedraagt 0%. Dit vanwege het besluit om de maximale huurprijsverhoging voor sociale woningbouw op 0% te zetten. De hoogst toelaatbare pacht­prijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten aangegaan op of na 1 september 2007, wordt verhoogd met 1,3% (inflatiepercentage over kalenderjaar 2020).

Aanpassing pachtprijzen

De regionormen en veranderpercentages zijn van toepassing op reguliere pacht, geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar en andere pachtvormen waarvoor pachtprijsbescherming geldt. De verpachter kan de nieuwe pachtprijs met ingang van het eerstvolgende pachtjaar na 1 juli in rekening brengen.  


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.