• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Subsidie voor groen-economisch herstel

Na de uitbraak van COVID-19 is in 2020 het Economisch Herstelfonds (EHF) ingesteld. Dit Europese fonds is bedoeld als tegemoetkoming voor de landbouwsector en het platteland. Nederland ontvangt voor de jaren 2021 en 2022 in totaal € 52,4 miljoen uit dit fonds. De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. De middelen zijn toegevoegd aan het budget voor het plattelandsontwik­kelingsprogramma (POP3+) van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en worden gebruikt voor twee subsidieregelingen:

  • Investeringsregeling groen-economisch herstel;
  • Samenwerkingsregeling groen-economisch herstel.

Deze regelingen worden naar verwachting tussen 6 december 2021 en 14 februari 2022 opengesteld.

Investeringsregeling groen-economisch herstel

Deze investeringsregeling is bedoeld voor alle landbouwers. Zij kunnen een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op:

  • precisielandbouw en smart farming;
  • digitalisering;
  • water, droogte, verzilting; duurzame bedrijfsvoering;
  • natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Voor elke categorie zal een lijst met investeringen worden opgesteld. Het subsidiepercentage bedraagt 60%, voor jonge landbouwers 75%. Een aanvrager kan voor maximaal twee investeringen een aanvraag indienen met een subsidiebedrag van minimaal € 25.000 en maximaal € 150.000. Door deze nieuwe regeling komt de POP3-subside voor jonge landbouwers (investeringssubsidie) te vervallen.

Samenwerkingsregeling groen-economisch herstel

Deze regeling is ter bevordering een veerkrachtige, toekomstbestendige landbouw, die bijdraagt aan milieu- en klimaatdoelen. De subsidie wordt verstrekt aan projecten van samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame verdienmodellen voor de landbouwsector. De samenwerkingsverbanden bestaan uit verschillende actoren in de landbouwsector zoals landbouwbedrijven, ketenpartners, producentengroeperingen, coöperaties, MKB-bedrijven of brancheorganisaties. Er moet in ieder geval tenminste één landbouwbedrijf bij betrokken zijn.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.