• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Subsidie niet-productieve investeringen landbouw- en veenweidegebieden

De subsidieregeling Niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden wordt opengesteld in de periode 15 november tot en met 30 december 2022. De regeling richt zich op het verhogen van het aantal landschapselementen en op investeringen betreffende grondwater in veengrond.

Waarvoor is subsidie mogelijk?

Grondeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor een niet-productieve investering die bestemd is voor:

het inrichten van landbouwgrond of hieraan grenzende grond, gericht op een bijdrage aan grotere diversiteit in het landschap. Dit betreft een investering in een natuurvriendelijke oever, overhoek of sloot, een poel, een meerjarige bloemrijke akkerrand of kruidenrijke akkerrand, een solitaire boom, een bomenrij, een boomgroep, een houtwal of een heg. Daarmee wordt vooruit gelopen op eventuele vergoedingen voor het beheer van landschapselementen vanuit het nieuwe GLB; of het inrichten van veengrond, gericht op het leveren van een bijdrage aan de agromilieu- en klimaatdoelstellingen in Nederland door; het verbeteren van het inzicht in het effect van de hoogte van de grondwaterstand door de aanschaf van grondwaterpeilbuizen; het verhogen van de grondwaterstand door het plaatsen van een waterinfiltratiesysteem.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en maximaal € 500.000. Aanvragen en rangschikking De subsidie kan aangevraagd worden bij RVO. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen. De rangschikking is onder meer afhankelijk van het aantal landschapselementen waarin geïnvesteerd wordt. Start en realisatietermijn Er moet binnen twee maanden na de subsidieverlening gestart worden met het investeringsproject. Met de start wordt gedoeld op het moment dat het desbetreffende landschapselement, grondwaterpeilbuis of waterinfiltratiesysteem is aangeschaft. Het investeringsproject moet uiterlijk 1 oktober 2024 afgerond zijn.


Neem contact op met ODG

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.